Managementproducten « Over PRINCE2 « Naslagwerk
Business Case

Doel

Een Business Case wordt gebruikt voor het vastleggen van de rechtvaardiging voor het uitvoeren van een project, gebaseerd op de geschatte kosten (kosten voor ontwikkeling, kosten voor implementatie, en doorlopende kosten van gebruik, beheer en onderhoud) ten opzichte van de verwachte benefits en afgewogen tegen alle risico's die eraan verbonden zijn.

De Project Board zal voortdurend de levensvatbaarheid van het project bewaken ten opzichte van de Business Case.

Inhoud

Een samenvatting voor de opdrachtgever geeft de belangrijkste punten in de Business Case weer, met in ieder geval de belangrijkste benefits en de return on investment (ROI).
De redenen stellen de redenen vast voor het uitvoeren van het project en legt uit hoe het project zal bijdragen aan het realiseren van bedrijfsstrategieën en -doelstellingen.
Overwogen alternatieven zijn een analyse van, en onderbouwde aanbeveling voor, de fundamentele opties: doe niets, doe het minimale, of doe iets.
Verwachte benefits die het project zal opleveren, uitgedrukt in meetbare eenheden ten opzichte van de situatie voorafgaand aan het project. Toleranties zouden moeten worden ingesteld voor iedere benefit en voor het totaal van de benefits.
De verwachte dis-benefits zijn effecten die door een of meer stakeholders als negatief worden beschouwd. De waarde van de dis-benefits dient te worden geschat en meegenomen in de investeringsbeoordeling.
De doorlooptijd volgens welke het project zal verlopen (samenvatting van het Project Plan) en de periode waarin de benefits gerealiseerd zullen worden.
Kosten bevatten een overzicht van de projectkosten (overgenomen uit het Project Plan), de doorlopende kosten van gebruik, beheer en onderhoud en de financieringsafspraken.
De investeringsbeoordeling vergelijkt het totaal van de benefits en dis-benefits met de projectkosten (gehaald uit het Project Plan) en veranderingen in de kosten van beheer en onderhoud. De doelstelling is om de waarde van een project als investering te kunnen bepalen. De investeringsbeoordeling moet ook aandacht besteden aan de financiering van het project.
Belangrijkste risico's geeft een samenvatting van de grootste risico's die verbonden zijn met het project, alsmede van de waarschijnlijke impact ervan, en van de plannen voor als ze optreden.

Format en presentatie

Een Business Case kan verschillende formats hebben, waaronder:
Een document, spreadsheet of presentatie.
Invoer in een projectmanagementtool.

Gebruikte bronnen

Managing Successful Projects with PRINCE2, 2009 edition